142

Thơ Đa-vít Để Dạy Dỗ

  1Tôi cất tiếng kêu nài cùng CHÚA;
   Tôi cất tiếng xin CHÚA thương xót.
  2Trước mặt Chúa tôi dốc lòng than thở;
   Tôi bày tỏ nỗi gian nan trước mặt Ngài.
  3Khi tâm thần tôi kiệt quệ,
   Chúa biết đường lối tôi;
  Trên con đường tôi đi,
   Chúng nó gài bẫy hại tôi.
  4Xin Chúa nhìn qua bên phải và xem,
   Không ai để ý đến tôi;
  Tôi không còn nơi trú ẩn;
   Chẳng ai quan tâm đến sinh mạng tôi.
  5Lạy CHÚA, tôi kêu nài cùng Chúa;
   Tôi nói rằng, chính Ngài là nơi trú ẩn của tôi,
   Là phần sản nghiệp của tôi trên đất người sống.
  6Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của tôi
   Vì tôi quá thất vọng;
  Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ áp bức tôi
   Vì chúng mạnh hơn tôi.
  7Xin giải cứu linh hồn tôi ra khỏi ngục tù
   Để tôi cảm tạ danh Chúa;
  Những người công chính sẽ vây quanh tôi
   Vì Chúa sẽ hậu đãi tôi.