144

Thơ Đa-vít

  1Hãy ca tụng CHÚA, vầng đá của tôi;
   Ngài huấn luyện tay tôi cho chiến tranh,
   Luyện ngón tay tôi để chiến đấu.
  2Chúa là Đấng yêu thương tôi và thành lũy của tôi;
   Là thành trì và Đấng giải cứu tôi;
  Là thuẫn đỡ và nơi trú ẩn cho tôi;
   Ngài khiến các dân quy phục tôi.
  3Lạy CHÚA, loài người là gì mà Chúa quan tâm đến,
   Con người là chi mà Chúa nghĩ đến.
  4Người phàm giống như hơi thở,
   Đời người như bóng lướt qua.
  5Lạy CHÚA, xin Ngài hạ các tầng trời và ngự xuống;
   Xin Ngài đụng đến các núi và núi sẽ bốc khói.
  6Xin Ngài làm chớp phát ra, kẻ thù chạy tán loạn;
   Xin Ngài bắn tên ra, đuổi chúng chạy.
  7Xin Ngài từ trên cao
   Đưa tay cứu tôi,
  Vớt tôi ra khỏi nước sâu;
   Cứu tôi thoát khỏi tay người ngoại quốc;
  8Là người có miệng giả dối,
   Có tay phải thề dối.
  9Lạy Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát một bài ca mới cho Chúa,
   Đánh đàn hạc mười dây cho Ngài.
  10Đấng ban chiến thắng cho các vua,
   Giải cứu Đa-vít, tôi tớ Ngài;
  11Cứu tôi thoát khỏi lưỡi gươm độc ác;
   Giải cứu tôi khỏi tay người ngoại quốc;
  Là người có miệng giả dối;
   Có tay phải thề dối.
  12Nguyện các con trai chúng tôi
   Như những cây cao lớn xanh tươi;
  Các con gái chúng tôi như những cây cột
   Chạm trổ để trang trí đền thờ.
  13Nguyện các kho của chúng tôi đầy tràn,
   Cung cấp đủ thứ;
  Nguyện đàn chiên của chúng tôi ở nơi đồng cỏ sinh sản hàng ngàn,
   Hàng vạn.
   14Nguyện đàn bò chúng tôi sinh sản nhiều,
  Không sẩy thai,
   Không mất mát;
   Nguyện không có tiếng khóc đau khổ nơi đường phố chúng tôi.
  15Phước cho dân tộc nào được như vậy;
   Phước cho dân tộc nào có CHÚA là Đức Chúa Trời mình.