148

Cả Vũ Trụ Ca Ngợi Đức Chúa Trời

  1Ha-lê-lu-gia!
  Từ các tầng trời, hãy ca ngợi CHÚA;
   Hãy ca ngợi Ngài trên các nơi cao.
  2Hỡi tất cả thiên sứ, hãy ca ngợi Ngài;
   Hỡi cả thiên binh, hãy ca ngợi Ngài.
  3Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài;
   Hỡi tất cả ngôi sao sáng, hãy ca ngợi Ngài.
  4Hỡi các tầng trời cao nhất,
   Và nước trên các tầng trời, hãy ca ngợi Ngài;
  5Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚA
   Vì cớ Ngài ra lệnh, chúng liền được tạo nên.
  6Ngài thiết lập chúng đến mãi mãi vô cùng;
   Ngài đã ban quy luật thì không thể bị bãi bỏ được.
  7Hãy ca ngợi CHÚA;
   Từ quả đất, các quái vật của biển và mọi vực sâu,
  8Lửa và mưa đá, tuyết và mây,
   Bão tố vâng theo lệnh Ngài.
  9Các núi và mọi đồi,
   Cây ăn trái và mọi cây tùng,
  10Thú rừng và mọi loài súc vật,
   Loài bò sát và chim,
  11Các vua trên đất và tất cả các dân,
   Các hoàng tử cùng tất cả những người lãnh đạo trên đất,
  12Các thanh niên cùng thiếu nữ,
   Những cụ già và trẻ con;
  13Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚA,
   Vì chỉ một mình danh Ngài được tôn cao;
   Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn cả trời đất.
  14Ngài đã nâng chiếc sừng của dân Ngài lên;
   Là sự ca ngợi của tất cả những người kính sợ Ngài;
   Tức là dân Y-sơ-ra-ên, một dân thân mật với Ngài.
  Ha-lê-lu-gia!