14

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:
   Không có Đức Chúa Trời.
  Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm.
   Không có ai làm điều thiện.
  2CHÚA từ trên trời
   Nhìn xuống loài người.
  Để xem thử có ai khôn ngoan,
   Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không?
  3Tất cả đều lầm lạc;
   Chúng nó cùng nhau đều bại hoại.
  Không có ai làm điều thiện,
   Dù một người cũng không.
  4Phải chăng tất cả kẻ làm ác đều thiếu hiểu biết?
   Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh,
   Cũng chẳng cầu khẩn CHÚA.
  5Kìa, chúng sẽ bị kinh hoàng.
   Vì Đức Chúa Trời ở cùng hội người công chính.
  6Các người làm hỏng chương trình kẻ khốn cùng.
   Nhưng CHÚA là nơi họ trú ẩn.
  7Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến.
   Khi CHÚA đem phu tù của dân Ngài trở về.
   Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ.