150

Ca Ngợi Chúa

  1Ha-lê-lu-gia!
  Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài;
   Hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài.
  2Hãy ca ngợi Chúa vì những việc quyền năng Ngài;
   Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại.
  3Hãy dùng kèn để ca ngợi Chúa;
   Hãy dùng đàn hạc, đàn lia mà ca ngợi Ngài.
  4Hãy đánh trống cơm, nhảy múa để ca ngợi Chúa;
   Hãy khảy đàn, thổi sáo mà ca ngợi Ngài.
  5Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Chúa;
   Hãy đánh phèn la lớn tiếng mà ca ngợi Ngài.
  6Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA.
  Ha-lê-lu-gia!