15

Thơ Đa-vít

  1Lạy CHÚA,
   Ai sẽ trú trong đền tạm Ngài?
   Ai sẽ ngụ trên núi thánh Ngài?
  2Ấy là người bước đi ngay thẳng,
   Làm điều công chính
  Và nói sự thật từ trong lòng.
   3Là người có lưỡi không nói hành,
  Không làm điều ác hại bạn hữu,
   Và không lăng nhục người lân cận.
  4Mắt người khinh bỉ kẻ gian ác
   Nhưng tôn trọng người kính sợ CHÚA.
  Người đã thề nguyện,
   Dù có tổn hại cũng không thay đổi.
  5Người không cho vay tiền lấy lời,
   Không nhận của hối lộ để hại người vô tội.
  Người nào làm những điều ấy
   Sẽ không bao giờ bị rúng động.