16

Lời Đề Tặng Của Đa-vít

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi
   Vì tôi trú ẩn nơi Ngài.
  2Tôi đã thưa cùng CHÚA, chính Ngài là Chúa tôi.
   Ngoài Ngài ra, tôi không có ân phúc nào khác.
  3Còn đối với các thánh trên đất và các người cao quý.
   Tôi đặt tất cả niềm vui của tôi nơi họ.
  4Sự đau đớn của những kẻ theo thần khác
   Sẽ gia tăng gấp bội.
  Tôi sẽ không dâng tế lễ huyết chúng nó.
   Môi tôi sẽ không xưng tên chúng nó.
  5CHÚA là phần cơ nghiệp và là chén của tôi.
   Chính Ngài là Đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi.
  6Ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành.
   Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp.
  7Tôi ca ngợi CHÚA, là Đấng khuyên bảo tôi.
   Thật vậy, trong đêm trường lòng tôi nhắc nhở tôi.
  8Tôi hằng để CHÚA ở trước mặt tôi.
   Vì Ngài ở bên phải tôi
   Nên tôi sẽ không bị rúng động.
  9Bởi thế, lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh tôi mừng rỡ,
   Thật vậy, thân thể tôi được ở an toàn.
  10Vì Ngài sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi Âm Phủ.
   Ngài cũng không để kẻ yêu dấu Ngài thấy mồ mả.
  11Ngài cho tôi biết con đường sự sống.
   Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy,
   Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở.