19

Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Các từng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,
   Cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài.
  2Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ điệp,
   Đêm nọ đến đêm kia bầy tỏ sự hiểu biết.
  3Không diễn văn, không ngôn ngữ,
   Không ai nghe tiếng nói của chúng.
  4Tiếng của chúng vang ra khắp đất,
   Lời nói chúng nó đến tận cùng thế giới,
  Ngài đã dựng lều cho mặt trời trên không gian.
   5Mặt trời như tân lang ra khỏi loan phòng,
   Như dũng sĩ hân hoan đi vào trận đấu.
  6Mặt trời mọc từ đầu chân trời này,
   Chạy vòng đến cuối chân trời kia,
   Không gì thoát khỏi sức nóng mặt trời.
  7Kinh Luật của CHÚA là toàn hảo,
   Hồi sinh linh hồn.
  Lời chứng của CHÚA là chắc chắn,
   Khiến người trẻ dại trở thành khôn ngoan.
  8Giới luật của CHÚA là ngay thẳng,
   Làm lòng người vui vẻ.
  Điều răn của CHÚA là trong sáng,
   Soi sáng con mắt.
  9Sự kính sợ CHÚA là trong sạch,
   Hằng còn mãi mãi.
  Phán quyết của CHÚA là chân thật,
   Tất cả đều công chính.
  10Các điều ấy quý hơn vàng,
   Hơn cả vàng ròng,
  Ngọt hơn mật,
   Hơn cả mật chảy từ tàng ong.
  11Hơn thế nữa, tôi tớ Ngài được các điều ấy giáo huấn,
   Người nào tuân giữ lấy, được phần thưởng lớn.
  12Ai nhận thức được lầm lỗi mình?
   Xin Ngài tha thứ tội lỗi tôi không biết.
  13Xin gìn giữ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội,
   Xin chớ để tội lỗi cai trị tôi,
  Thì tôi sẽ không có gì đáng trách,
   Và không phạm trọng tội.
  14Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi
   Đẹp ý Ngài.
   Lạy CHÚA, là vầng đá và Đấng cứu chuộc tôi.