22

Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Theo Điệu “Nai Hừng Đông”

  1Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi!
   Sao Ngài lìa bỏ tôi?
   Sao Ngài cách xa, không giải cứu tôi,
   Không nghe tiếng kêu gào của tôi?
  2Lạy Đức Chúa Trời của tôi, suốt ngày tôi kêu cầu nhưng Ngài không đáp lời,
   Ban đêm tôi cũng không yên nghỉ.
  3Nhưng Ngài là Đấng thánh,
   Ngự trị giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.
  4Tổ phụ chúng tôi đã tin cậy nơi Ngài,
   Họ đã tin cậy, nên Ngài giải cứu họ.
  5Họ đã cầu khẩn Ngài và được giải cứu,
   Họ đã tin cậy nơi Ngài và không bị hổ thẹn.
  6Nhưng tôi chỉ là con sâu, không phải người,
   Bị loài người chế nhạo, bị người ta khinh bỉ.
  7Tất cả những người thấy tôi đều chế nhạo,
   Họ trề môi, họ lắc đầu:
  8Nó nhờ cậy CHÚA,
   Để Ngài giải cứu nó.
  Vì Ngài vui lòng vì nó,
   Hãy để Ngài cứu nó.
  9Nhưng chính Ngài là Đấng đem tôi ra khỏi lòng mẹ,
   Khiến tôi an toàn ở trên vú mẹ tôi.
  10Từ lòng mẹ, tôi đã được giao cho Ngài,
   Ra khỏi lòng mẹ, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi.
  11Xin đừng ở xa tôi,
   Vì hoạn nạn đang ở gần,
   Không ai giúp đỡ.
  12Có nhiều bò tót bao quanh tôi,
   Những con bò tót Ba-san mạnh mẽ vây lấy tôi.
  13Họ hả miệng lớn cùng tôi,
   Như sư tử cắn xé, gầm thét.
  14Tôi bị đổ ra như nước,
   Xương cốt tôi đều rã rời,
  Tim tôi như sáp,
   Tan chảy trong ngực tôi.
  15Sức tôi khô cạn như mảnh sành,
   Lưỡi tôi dính vào cổ họng,
   Ngài để tôi nơi tro bụi của sự chết.
  16Vì đàn chó bao quanh tôi,
   Lũ người hung dữ vây phủ tôi,
   Chúng đâm thủng chân tay tôi.
  17Tôi có thể đếm hết xương cốt tôi,
   Chúng nhìn chòng chọc, chúng nhìn tôi hau háu.
  18Chúng chia nhau áo xống tôi,
   Bắt thăm để lấy y phục tôi.
  19Nhưng Ngài, lạy CHÚA, xin đừng ở xa tôi,
   Ngài là sức mạnh của tôi, xin mau mau tiếp cứu tôi.
  20Xin cứu linh hồn tôi khỏi gươm,
   Mạng sống tôi khỏi móng vuốt loài chó.
  21Xin giải cứu tôi khỏi miệng sư tử, và khỏi sừng bò rừng.
   Ngài đã đáp lời tôi.
  22Tôi sẽ loan báo danh Ngài cho anh em tôi,
   Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa hội chúng.
  23Hỡi những người tôn kính CHÚA, hãy ca ngợi Ngài.
   Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài.
   Hỡi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài.
  24Vì Ngài đã không khinh bỉ, cũng chẳng ghê tởm
   Nỗi đau đớn của người khốn khổ.
  Ngài cũng không tránh mặt người,
   Nhưng khi người kêu cầu với Ngài thì Ngài đáp lời.
  25Lời ca ngợi của tôi giữa hội chúng lớn đến từ Ngài,
   Tôi sẽ làm trọn những lời khấn nguyện của tôi trước mặt những người kính sợ Chúa.
  26Người nghèo sẽ ăn và thỏa lòng,
   Người tìm kiếm CHÚA sẽ ca ngợi Ngài.
   Nguyện lòng các ngươi được sống mãi mãi.
  27Khắp cả trái đất
   Sẽ ghi nhớ và trở lại cùng CHÚA,
  Tất cả gia tộc các nước
   Sẽ thờ phượng trước mặt Ngài.
  28Vì quyền cai trị thuộc về CHÚA,
   Ngài thống trị trên các nước.
  29Tất cả những người giầu có trên đất sẽ ăn uống và thờ phượng.
   Mọi kẻ đi vào bụi đất sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài,
   Những linh hồn không thể bảo tồn mạng sống mình.
  30Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài,
   Người ta sẽ truyền bá về Chúa cho hậu thế.
  31Họ sẽ đến và rao truyền sự công chính của Ngài
   Cho thế hệ hậu sinh
   Rằng Ngài đã làm việc ấy.