24

Thánh Thi Đa-vít

  1Quả đất và mọi vật trên đất,
   Thế giới và những người sống trên nó,
   Đều thuộc về CHÚA.
  2Vì Ngài đã lập nền quả đất trên biển,
   Và thiết lập nó trên các sông.
  3Ai sẽ lên núi của CHÚA?
   Ai sẽ đứng trong nơi thánh Ngài?
  4Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết,
   Không hướng linh hồn mình vào điều sai lầm,
   Không thề nguyện giả dối.
  5Người ấy sẽ nhận được phước từ CHÚA,
   Và sự công chính từ Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi người.
  6Ấy là dòng dõi những người tìm kiếm Ngài,
   Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.Sê-la.
  7Hỡi các cổng, hãy nhấc đầu lên,
   Hỡi các cửa đời đời, hãy nâng cao lên,
   Để vua vinh hiển ngự vào.
  8Vua vinh hiển này là ai?
   Ấy là CHÚA dũng lực và quyền năng,
   CHÚA quyền năng nơi chiến trận.
  9Hỡi các cổng, hãy nhấc đầu lên,
   Hỡi các cửa đời đời, hãy nâng cao lên.
   Để vua vinh hiển ngự vào.
  10Vua vinh hiển này là ai?
   Ấy là CHÚA Vạn Quân.
   Chính Ngài là vua vinh hiển. Sê-la.