29

Thánh Thi Đa-vít

  1Hỡi các con Đức Chúa Trời, hãy dâng cho CHÚA,
   Hãy dâng cho CHÚA vinh quang và quyền năng.
  2Hãy dâng cho CHÚA vinh quang của danh Ngài,
   Hãy trang sức thánh mà thờ phượng CHÚA.
  3Tiếng của CHÚA vang rền trên sông nước,
   Đức Chúa Trời vinh quang sấm sét.
   CHÚA ở trên các đại dương.
  4Tiếng của CHÚA hùng mạnh,
   Tiếng của CHÚA oai nghiêm.
  5Tiếng của CHÚA bẻ gãy những cây bá hương,
   CHÚA bẻ gãy các cây bá hương Li-ban.
  6Ngài làm Li-ban nhảy như con bê,
   Và Si-ri-ôn như bò tót tơ.
  7Tiếng của CHÚA phát ra ngọn lửa.
  8Tiếng của CHÚA làm rung chuyển đồng hoang,
   CHÚA làm rung chuyển đồng hoang Ca-đê.
  9Tiếng của CHÚA làm nai cái đẻ con,
   Làm cho rừng cây trụi lá.
  Nhưng trong đền thờ Ngài mọi người đều tung hô:
   Vinh quang thay!
  10CHÚA ngự trị trên nước lụt.
   CHÚA ngự trị làm vua muôn đời.
  11CHÚA ban năng lực cho dân Ngài,
   CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài.