32

Thánh Thi Đa-vít Để Dạy Dỗ

  1Phước cho người nào
   Có sự vi phạm được tha thứ,
   Tội lỗi mình được khỏa lấp.
  2Phước cho người nào
   CHÚA không quy tội ác cho,
   Và trong tâm linh không có sự gian dối.
  3Khi tôi nín lặng,
   Xương cốt tôi tiêu mòn
   Và rên siết suốt ngày.
  4Vì ngày đêm,
   Tay Ngài đè nặng trên tôi,
  Sinh lực tôi tiêu hao
   Như sương gặp nắng hạ.
  5Tôi đã thú tội cùng Ngài,
   Không giấu tội ác tôi.
  Tôi nói: “Tôi sẽ xưng
   Các sự vi phạm tôi cùng CHÚA,
  Và Ngài đã tha thứ
   Tội lỗi gian ác tôi.”
  6Vì vậy, hết thảy những người trung tín,
   Hãy cầu nguyện cùng Ngài đang khi có thể gặp được.
  Dù khi có nước lụt lớn dâng lên
   Cũng không đụng đến người.
  7Ngài là nơi trú ẩn cho tôi,
   Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn,
   Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca giải cứu.
  8Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi.
   Mắt Ta hằng chăm nom, cố vấn ngươi.
  9Đừng như con ngựa, con la,
   Là vật vô tri;
  Phải dùng hàm thiếc, dây cương để kiềm chế miệng nó.
   Nếu không, chúng sẽ không đến gần ngươi.
  10Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn,
   Nhưng người tin cậy CHÚA
   Được tình yêu thương bao phủ họ.
  11Hỡi những người trung tín,
   Hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA.
  Hỡi những người có lòng ngay thẳng,
   Hãy reo mừng.