34

Thánh Thi Đa-vít, Khi Người Giả Điên Trước Mặt A-bi-mê-léc Nên Người Đuổi Ông Đi Và Đa-vít Ra Đi.

  1Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA,
   Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài.
  2Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA,
   Những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng.
  3Hãy cùng tôi tán dương CHÚA,
   Hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài.
  4Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi,
   Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
  5Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng,
   Và mặt họ chẳng hề hổ thẹn.
  6Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người,
   Và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ.
  7Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài
   Và giải cứu họ.
  8Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao!
   Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.
  9Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA.
   Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì.
  10Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát,
   Nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu một điều tốt lành nào.
  11Hỡi các con, hãy đến nghe ta,
   Ta sẽ dạy các con sự kính sợ CHÚA.
  12Ai là người khao khát sống,
   Thích được trường thọ để thấy phước lành.
  13Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác,
   Và môi mình khỏi lời gian dối.
  14Hãy lánh điều dữ và làm điều lành,
   Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.
  15Mắt CHÚA chăm nom người công chính,
   Tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.
  16Mặt CHÚA nghịch cùng kẻ làm ác,
   Để chặt bỏ kỷ niệm chúng khỏi mặt đất.
  17Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe,
   Và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ.
  18CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương,
   Và cứu những người có tâm linh thống hối.
  19Người công chính gặp nhiều hoạn nạn,
   Nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả.
  20Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người,
   Không một cái nào bị gãy.
  21Sự dữ sẽ giết kẻ ác,
   Và những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội.
  22CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài,
   Và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội.