36

Cho Tôi Tớ CHÚA

  1Sự vi phạm của kẻ ác nói nơi sâu kín lòng tôi rằng:
   Không có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt nó.
  2Trong ánh mắt nó có sự khoe khoang rằng
   Tội lỗi mình không bị lộ và chẳng bị ai ghét bỏ.
  3Những lời nói từ miệng nó đều gian ác và lừa gạt.
   Nó không còn hành động khôn ngoan và lương thiện.
  4Khi còn ở trên giường nó mưu toan điều gian ác,
   Đi theo con đường không lương thiện,
   Không từ bỏ điều dữ.
  5Lạy CHÚA, tình yêu thương của Ngài cao tận trời xanh,
   Sự thành tín của Ngài đến tận các tầng mây.
  6Sự công chính của Ngài như ngọn núi hùng vĩ,
   Sự công bình của Ngài như vực thẳm thâm sâu.
  Lạy CHÚA, Ngài bảo tồn cả loài người lẫn thú vật.
   7Lạy Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài quý báu biết bao!
   Nhân loại trú ẩn dưới bóng cánh Ngài.
  8Trong sự sung mãn của nhà Chúa họ dự yến tiệc,
   Ngài cho họ uống nước từ dòng sông vui thỏa.
  9Vì nguồn sự sống ở nơi Ngài,
   Nhờ ánh sáng Ngài chúng tôi thấy ánh sáng.
  10Xin tiếp tục ban tình yêu thương Ngài cho những người biết Chúa,
   Và sự công chính Ngài cho những người có lòng ngay thẳng.
  11Xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo đạp trên tôi,
   Và tay những kẻ ác xua đuổi tôi.
  12Kìa, những kẻ gian ác sa ngã,
   Chúng bị xô ngã và không thể nào đứng dậy nổi.