3

Bài Ca Của Đa-vít Khi Người Chạy Trốn Áp-sa-lôm, Con Người

  1CHÚA ơi!
   Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi.
   Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi.
  2Biết bao nhiêu người nói với linh hồn tôi:
   Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu!
  3Nhưng lạy CHÚA, Chính Ngài là thuẫn che chở tôi,
   Là vinh quang của tôi,
   Là đấng nâng đầu tôi ngước lên.
  4Tôi cất tiếng kêu cầu CHÚA!
   Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.
  5Tôi nằm xuống và ngủ yên;
   Tôi thức dậy, vì CHÚA chống đỡ cho tôi.
  6Tôi sẽ không sợ muôn vạn quân,
   Dàn trận vây tôi khắp bốn bên.
  7CHÚA ôi! Xin hãy đứng dậy.
   Đức Chúa Trời của tôi ôi! Xin hãy giải cứu tôi.
  Vì Ngài đã vả má mọi kẻ thù tôi,
   Bẻ gẫy răng những kẻ ác.
  8Sự giải cứu đến từ CHÚA.
   Nguyện Ngài ban phước trên con dân Ngài. Sê la.