40

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Tôi kiên nhẫn trông đợi CHÚA,
   Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cứu của tôi.
  2Ngài kéo tôi lên khỏi hố khủng khiếp,
   Khỏi vũng bùn lầy.
  Ngài đặt chân tôi trên tảng đá,
   Làm cho bước chân tôi vững vàng.
  3Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới,
   Bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.
  Nhiều người sẽ thấy, kính sợ
   Và tin cậy nơi CHÚA.
  4Phước cho người nào tin cậy nơi CHÚA,
   Không hướng về kẻ kiêu ngạo, cũng không xoay qua thần giả dối.
  5Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.
   Chính Ngài đã làm nhiều việc diệu kỳ
  Và suy nghĩ nhiều về chúng tôi.
   Không ai có thể so sánh với Ngài.
  Nếu tôi phải nói ra hoặc công bố
   Thì nhiều quá, không thể đếm được.
  6Ngài không mong muốn tế lễ hy sinh hay tế lễ chay,
   Ngài đã mở tai cho tôi,
   Ngài không đòi hỏi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội.
  7Bấy giờ tôi nói: đây, tôi đến.
   Trong quyển sách có chép về tôi.
  8Lạy Đức Chúa Trời tôi, Tôi mong muốn làm theo ý Ngài,
   Kinh Luật của Ngài ở trong lòng tôi.
  9Tôi đã truyền tin mừng công chính giữa đại hội.
   Kìa, môi miệng tôi không nín lặng.
   Lạy CHÚA, Ngài biết điều này.
  10Tôi không giấu sự công chính của Ngài trong lòng tôi,
   Tôi công bố sự công chính và sự cứu rỗi của Ngài,
  Tôi không giấu tình yêu thương và chân lý của Ngài
   Giữa đại hội.
  11Lạy CHÚA, xin chớ khép kín lòng thương xót đối với tôi,
   Nguyện tình yêu thương và chân lý của Ngài hằng gìn giữ tôi.
  12Vì vô số tai họa vây quanh tôi,
   Tội ác tôi bắt kịp tôi, tôi không thể thấy được,
  Chúng nhiều hơn tóc trên đầu tôi,
   Lòng gan dạ của tôi cũng tiêu tan.
  13Lạy CHÚA, xin vui lòng giải cứu tôi.
   Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi.
  14Nguyện những kẻ tìm giết mạng sống tôi
   Đều bị hổ thẹn và bối rối.
  Nguyện những kẻ muốn hại tôi
   Phải rút lui và nhục nhã.
  15Nguyện những kẻ nói với tôi: Ha! Ha!
   Bị kinh hoàng trước sự sỉ nhục mình.
  16Nguyện tất cả những người tìm kiếm Ngài
   Được hân hoan và vui mừng trong Ngài.
  Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài sẽ luôn luôn tung hô:
   CHÚA vĩ đại thay!
  17Còn tôi, dù yếu kém và cùng khốn,
   Chúa nghĩ đến tôi.
  Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi.
   Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ chậm trễ.