41

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Phước cho người nào nghĩ đến kẻ yếu hèn,
   Trong ngày gian truân CHÚA sẽ giải cứu người.
  2CHÚA sẽ gìn giữ người và bảo tồn sinh mạng người.
   Trên đất Ngài sẽ ban phước cho người
   Và Ngài sẽ không ruồng bỏ người theo ý muốn của kẻ thù người.
  3CHÚA nâng đỡ người khi người nằm trên giường bệnh.
   Trong lúc người đau yếu, Ngài chữa lành cả bệnh tật người.
  4Còn tôi, tôi thưa: Lạy CHÚA, xin thương xót tôi.
   Xin chữa lành tôi, vì tôi phạm tội cùng Ngài.
  5Các kẻ thù nguyền rủa tôi:
   Khi nào nó sẽ chết? Và dòng họ nó sẽ bị hủy diệt?
  6Còn kẻ đến thăm tôi
   Nói những lời giả dối.
  Lòng nó chất chứa điều gian xảo;
   Nó đi ra ngoài rêu rao.
  7Tất cả những người ghét tôi thì thầm với nhau về tôi.
   Chúng âm mưu điều ác hại tôi.
  8Chúng nói: “Nó đã mắc phải một tai ách.”
   Nó sẽ không dậy nổi khỏi chỗ nó nằm.
  9Ngay cả người bạn thân mà tôi tin tưởng,
   Người từng ăn bánh của tôi,
   Cũng trở mặt chống nghịch tôi.
  10Nhưng Ngài, lạy CHÚA, xin thương xót tôi.
   Xin đỡ tôi dậy để tôi báo trả chúng nó.
  11Vì kẻ thù không thắng được tôi,
   Nên tôi biết rằng Ngài đẹp lòng về tôi.
  12Còn tôi, vì tôi chân thật nên Ngài nâng đỡ tôi.
   Chúa đặt tôi trước mặt Ngài đời đời.
  13Đáng ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
   Từ nay cho đến đời đời.