43

Cầu Nguyện Chúa Trong Lúc Khó Nguy

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin xét xử cho tôi.
   Xin bênh vực trường hợp tôi chống lại một dân vô đạo.
   Xin giải cứu tôi khỏi người lừa dối và bất công.
  2Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi, Đấng bảo vệ tôi.
   Tại sao Ngài từ bỏ tôi?
  Vì sao tôi bước đi buồn thảm
   Trong sự đàn áp của kẻ thù?
  3Xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài
   Hướng dẫn tôi,
  Đưa tôi đến núi thánh của Ngài,
   Là nơi Ngài ngự.
  4Bấy giờ tôi sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời,
   Tức là đến với Đức Chúa Trời, sự vui mừng và sung sướng của tôi.
  Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời tôi,
   Tôi sẽ gẩy đàn hạc ca ngợi Ngài,
  5Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản
   Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta?
  Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời.
   Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
   Là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.