47

Thơ Con Cháu Cô-rê Làm

  1Hỡi các dân, hãy vỗ tay.
   Hãy reo mừng chiến thắng cho Đức Chúa Trời.
  2Vì CHÚA Chí Cao thật đáng kính sợ,
   Là Vua lớn trên toàn trái đất.
  3Ngài khiến các dân quy phục chúng tôi,
   Làm các nước phục dưới chân chúng tôi.
  4Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi,
   Là niềm kiêu hãnh của Gia-cốp người Ngài yêu mến. Sê-la
  5Đức Chúa Trời ngự lên trong tiếng reo hò chiến thắng,
   CHÚA đi lên giữa tiếng kèn vang dậy.
  6Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên.
   Hãy hát lên ca ngợi Vua chúng ta, hãy hát lên.
  7Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất.
   Hãy hát thánh thi mà ca ngợi Ngài.
  8Đức Chúa Trời cai trị các nước,
   Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài.
  9Hoàng tử của thế gian nhóm họp lại
   Làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.
  Vì các bậc quyền thế trên đất đều thuộc về Đức Chúa Trời.
   Ngài được tôn rất cao.