50

Thơ A-sáp

  1Đấng Quyền Năng, Đức Chúa Trời, là CHÚA phán:
   Ngài triệu tập khắp cả trái đất,
   Từ đông sang tây.
  2Từ Si-ôn tốt đẹp, tuyệt mỹ,
   Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra.
  3Đức Chúa Trời của chúng ta đến, Ngài không im lặng.
   Trước mặt Ngài là đám lửa thiêu đốt,
   Xung quanh Ngài có bão tố dữ dội.
  4Ngài triệu tập các tầng trời trên cao
   Lẫn đất thấp để phán xét dân Ngài.
  5Hãy tụ họp dân thánh lại cùng ta,
   Là những người đã lập giao ước với ta bằng tế lễ.
  6Các tầng trời tuyên bố sự công chính Ngài.
   Vì chính Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Sê-la
  7Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ phán:
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm chứng nghịch ngươi.
   Chính Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ngươi.
  8Ta không trách ngươi vì các tế lễ,
   Hoặc tế lễ thiêu ngươi vẫn dâng trước mặt ta.
  9Ta không cần bò đực nơi nhà ngươi,
   Hay dê đực trong bầy ngươi.
  10Vì tất cả thú rừng đều là của ta.
   Súc vật trên ngàn đồi cũng vậy.
  11Ta biết mọi loài chim trên núi,
   Những sinh vật ngoài đồng đều thuộc về ta.
  12Nếu ta đói, ta đã không nói cho ngươi biết sao?
   Vì thế giới và mọi vật trong đó đều thuộc về ta.
  13Ta có ăn thịt bò đực
   Hay uống máu dê không?
  14Hãy dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng lời cảm tạ,
   Hãy hoàn tất lời khấn nguyện cho Đấng Chí Cao.
  15Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta.
   Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.
   16Nhưng đối với kẻ ác,
  Đức Chúa Trời phán: Tại sao ngươi đọc lên luật lệ Ta?
   Vì sao ngươi nhận giao ước Ta bằng môi miệng?
  17Vì người ghét sự rèn luyện,
   Gạt bỏ sau lưng lời dạy dỗ Ta.
  18Khi ngươi thấy kẻ trộm thì thỏa thuận với nó.
   Ngươi đồng lõa với những kẻ ngoại tình.
  19Miệng ngươi nói ra những điều ác,
   Lưỡi ngươi thêu dệt điều lừa dối.
  20Ngươi ngồi nói xấu anh em mình,
   Chê trách con trai của mẹ ngươi.
  21Ngươi đã làm những điều này nhưng Ta im lặng.
   Ngươi tưởng Ta giống như ngươi,
  Nhưng Ta sẽ quở trách ngươi,
   Buộc tội ngươi ngay trước mặt ngươi.
  22Vậy, hỡi những kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy xét điều đó.
   Kẻo Ta sẽ xé nát ngươi và không ai giải cứu.
  23Người nào dâng tế lễ bằng lời cảm tạ tôn vinh Ta.
   Ai theo đường lối Ta,
   Ta sẽ chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.