51

Tiên Tri Na-than Đến Gặp Đa-vít Sau Khi Người Đến Với Bà Bát-sê-ba

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi
   Tùy theo tình yêu thương Chúa.
  Vì lòng thương xót dư dật của Ngài,
   Xin xóa bỏ các vi phạm tôi.
  2Xin rửa sạch mọi gian ác tôi,
   Và luyện sạch các tội lỗi tôi.
  3Vì tôi nhận biết các vi phạm tôi,
   Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
  4Tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ một mình Ngài thôi.
   Tôi đã làm điều ác trước mặt Ngài,
  Cho nên Ngài là công bình khi tuyên án,
   Ngài là chính đáng khi phán xét.
  5Thật vậy, tôi vốn gian ác từ khi sinh ra,
   Tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ.
  6Nầy, Ngài muốn sự chân thật nơi bề trong cũng như nơi sâu kín của lòng tôi.
   Xin Ngài dạy tôi sự khôn ngoan.
  7Xin Ngài dùng nhánh bài hương tẩy sạch tôi, thì tôi sẽ tinh sạch.
   Xin Ngài rửa tôi thì tôi sẽ trắng hơn tuyết.
  8Xin cho tôi nghe tiếng vui vẻ và mừng rỡ,
   Nguyện xương cốt mà Ngài đã đánh gẫy được vui mừng.
  9Xin Ngài ngoảnh mặt đừng để ý đến các tội lỗi tôi,
   Và xóa bỏ mọi gian ác tôi.
  10Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch
   Và làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính.
  11Xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước mặt Ngài,
   Cũng đừng cất thánh linh Ngài khỏi tôi.
  12Xin phục hồi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài.
   Xin ban cho tôi một tinh thần sẳn sàng để giữ vững tôi.
  13Tôi sẽ dạy các đường lối Ngài cho những kẻ vi phạm,
   Và những kẻ tội lỗi sẽ quay về cùng Ngài.
  14Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi,
   Xin giải cứu tôi khỏi tội đổ huyết
   Thì lưỡi tôi sẽ lớn tiếng ca ngợi sự công chính Ngài.
  15Lạy Chúa, xin mở môi tôi,
   Thì miệng tôi sẽ ca ngợi Ngài.
  16Vì Ngài không vui lòng về tế lễ hy sinh,
   Bằng không tôi đã dâng. Tế lễ thiêu Ngài cũng không thích.
  17Tế lễ hy sinh đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần tan vỡ.
   Đức Chúa Trời ôi, tấm lòng ăn năn tan vỡ
   Ngài không khinh bỉ đâu.
  18Theo lòng nhân từ Ngài, xin ban phúc lành cho Si-ôn.
   Xin xây dựng các tường thành Giê-ru-sa-lem.
  19Bấy giờ, Ngài sẽ vui lòng về các tế lễ công chính,
   Tế lễ thiêu và tế lễ toàn thiêu.
   Bấy giờ, bò đực sẽ được dâng trên bàn thờ Ngài.