52

Thánh Thi Đa-vít Để Dạy Dỗ Khi Đô-e, Người Ê-đôm Báo Cho Sau-lơ Biết Đa-vít Đã Vào Nhà A-bi-mê-léc

  1Hỡi người mạnh bạo,
   Tại sao ngươi khoe khoang về điều ác?
   Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tồn tại mãi mãi.
  2Ngươi mưu toan hủy diệt,
   Lưỡi ngươi như dao cạo bén
   Nói điều lừa dối.
  3Ngươi chuộng điều ác hơn điều thiện,
   Thích gian dối hơn lời ngay thẳng. Sê-la
  4Hỡi lưỡi lừa dối,
   Ngươi thích tất cả những lời độc hại.
  5Cho nên, Đức Chúa Trời sẽ phá hủy ngươi hoàn toàn.
   Ngài sẽ bắt ngươi, kéo ngươi ra khỏi trại
   Và nhổ ngươi khỏi đất người sống. Sê-la
  6Nhưng những người công chính sẽ thấy và sợ.
   Họ sẽ cười ngươi rằng:
  7Kìa, là người không cậy Đức Chúa Trời
   Làm thành lũy mình,
  Nhưng tin cậy nơi sự giầu có dư dật của mình,
   Trở nên mạnh mẽ trong sự gian ác mình.
  8Nhưng tôi thì giống như cây ô-liu
   Xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời.
  Tôi hằng tin cậy nơi tình yêu thương của Đức Chúa Trời
   Đến đời đời.
  9Tôi ca ngợi Ngài đời đời vì những điều Ngài đã làm.
   Tôi sẽ trông cậy nơi danh Ngài trước mặt những người trung tín của Ngài
   Vì danh ấy là tốt lành.