53

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Để Dạy Dỗ Theo Điệu Ma-ha-lat

  1Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng
   Không có Đức Chúa Trời.
  Chúng nó đều tồi bại và làm những điều gian ác ghê tởm.
   Không có ai làm điều thiện.
  2Đức Chúa Trời từ trên trời
   Nhìn xuống loài người,
  Để xem thử có ai khôn ngoan,
   Tìm kiếm Đức Chúa Trời không?
  3Chúng nó hết thảy đều lui trở lại,
   Đều suy đồi như nhau.
  Không có ai làm điều thiện,
   Dù một người cũng không.
  4Phải chăng những kẻ làm ác thiếu hiểu biết?
   Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh,
   Cũng chẳng cầu khẩn Đức Chúa Trời.
  5Kìa, chúng nó bị kinh hoàng lớn
   Dù không có gì đáng kinh hoàng.
  Vì Đức Chúa Trời vung vãi xương cốt những kẻ dàn quân tấn công ngươi.
   Ngươi sẽ làm cho chúng hổ thẹn vì Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng nó.
  6Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến.
   Khi Đức Chúa Trời phục hồi cơ đồ cho dân Ngài,
   Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ.