54

Khi Người Xíp Đến Nói Cùng Sau-lơ Rằng: Không Phải Đa-vít Đang Trốn Giữa Chúng Tôi Sao?

  1Lạy Đức Chúa Trời, nhờ danh Ngài, xin giải cứu tôi,
   Xin dùng năng lực Ngài minh oan cho tôi.
  2Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
   Xin lắng tai nghe tiếng nói của miệng tôi.
  3Vì những kẻ xa lạ nổi lên chống tôi,
   Những người tàn ác tìm hại mạng sống tôi.
   Chúng không để Đức Chúa Trời trước mặt mình.
  4Kìa, Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ tôi,
   Chúa là Đấng gìn giữ linh hồn tôi.
  5Ngài sẽ lấy ác báo trả các kẻ thù tôi,
   Vì sự thành tín của Ngài, xin hãy hủy diệt chúng nó.
  6Lạy CHÚA, tôi sẽ dâng cho Ngài tế lễ tự nguyện,
   Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài
   Vì danh ấy là tốt lành.
  7Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi gian nguy
   Và mắt tôi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù tôi.