60

Khi Ông Giao Chiến Với Dân Sy-ri Ở Na-ha-ra-im Và Ở Xô-ba Và Giô-áp Trở Lui Giết 12.000 Quân Ê-đôm Tại Thung Lũng Muối.

  1Đức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng tôi, Ngài đã phá vỡ chúng tôi.
   Ngài đã nổi giận, xin trở lại cùng chúng tôi.
  2Ngài đã làm đất lay chuyển và nứt ra,
   Xin sửa lại những nơi đổ vỡ vì nó bị rung chuyển.
  3Ngài đã làm dân Ngài thấy sự lầm than,
   Ngài khiến chúng tôi uống rượu nên bị choáng váng.
  4Ngài đã ban cho những người kính sợ Ngài cờ hiệu,
   Để họ trương lên vì chân lý.
  5Để giải cứu những người yêu dấu của Ngài.
   Xin lấy tay phải Ngài cứu rỗi chúng tôi và đáp lời chúng tôi.
  6Từ nơi thánh của Ngài, Đức Chúa Trời phán:
   Ta sẽ hân hoan chia cắt Si-chem
   Và phân phối thung lũng Su-cốt.
  7Ga-la-át thuộc về Ta, Ma-na-se cũng vậy,
   Ép-ra-im là mũ bảo vệ đầu Ta,
   Giu-đa là gậy uy quyền của Ta.
  8Mô-áp là bồn tắm rửa của Ta,
   Ta sẽ cởi dép ra trên Ê-đôm.
   Ta sẽ reo hò chiến thắng trên Phi-li-tin.
  9Ai sẽ đưa tôi vào thành kiên cố?
   Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
  10Lạy Đức Chúa Trời, không phải Ngài là Đấng đã từ bỏ chúng tôi sao?
   Hỡi Đức Chúa Trời, sao Ngài không còn xông pha cùng quân đội chúng tôi nữa?
  11Xin giúp chúng tôi chống lại kẻ thù.
   Vì sự cứu giúp của người phàm là vô ích.
  12Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ hành động dũng cảm,
   Vì Ngài sẽ chà đạp các kẻ thù chúng tôi.