61

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Có Đàn Dây Phụ Họa

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van của tôi,
   Xin lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.
  2Từ nơi tận cùng quả đất
   Tôi sẽ kêu cầu Ngài khi tôi ngã lòng.
   Xin dẫn tôi đến núi đá cao hơn tôi.
  3Vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi,
   Là ngọn tháp kiên cố chống lại kẻ thù.
  4Xin cho tôi ở trong trại Ngài mãi mãi,
   Và trú ẩn an toàn dưới cánh Ngài. Sê-la
  5Lạy Đức Chúa Trời, vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của tôi.
   Ngài đã ban cho tôi sản nghiệp của những người kính sợ danh Ngài.
  6Xin gia tăng tuổi thọ cho vua,
   Thêm các năm người đến nhiều đời.
  7Nguyện người cai trị đời đời trước mặt Đức Chúa Trời.
   Xin Ngài truyền tình yêu thương và chân lý gìn giữ người.
  8Như vậy, tôi sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi,
   Và hằng ngày làm trọn lời hứa nguyện tôi.