64

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng tôi than thở,
   Xin bảo vệ tôi khỏi khiếp sợ kẻ thù.
  2Xin Ngài giấu tôi khỏi âm mưu của kẻ ác,
   Khỏi đám đông làm điều dữ.
  3Chúng mài lưỡi mình như gươm,
   Nhắm bắn mũi tên, tức là lời độc ác.
  4Từ nơi ẩn núp, chúng bắn người vô tội,
   Chúng bắn thình lình và không sợ hãi gì.
  5Chúng khuyến khích nhau trong mưu ác mình,
   Bàn tính để gài bẫy bí mật,
   Chúng tự nghĩ ai sẽ thấy chúng ta?
  6Chúng tìm kiếm mưu ác, và nghĩ:
   Chúng ta đã lập xong mưu hay.
   Tâm trí và lòng dạ con người thật nham hiểm.
  7Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng nó,
   Thình lình chúng nó bị thương.
  8Ngài sẽ hủy diệt chúng vì lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó.
   Tất cả những ai thấy chúng đều lắc đầu.
  9Và tất cả mọi người đều sẽ sợ,
   Chúng sẽ rao truyền các công việc của Đức Chúa Trời
   Và suy nghĩ về điều Ngài đã làm.
  10Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA
   Và trú ẩn nơi Ngài.
   Tất cả những người có lòng ngay thẳng sẽ ca ngợi Ngài.