66

Thánh Thi Cho Nhạc Trưởng, Bài Hát

  1Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho Đức Chúa Trời.
  2Hãy ca ngợi sự vinh quang của danh Ngài,
   Hãy hát lên lời ca ngợi tôn vinh Ngài.
  3Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: công việc của Ngài thật đáng sợ thay.
   Vì quyền năng vĩ đại của Ngài,
   Các kẻ thù đều quy phục Ngài.
  4Cả trái đất thờ phượng Ngài,
   Ca ngợi Ngài;
   Họ ca ngợi danh Ngài. Sê-la
  5Hãy đến, xem các công việc của Đức Chúa Trời,
   Công việc của Ngài giữa loài người thật đáng sợ thay.
  6Ngài biến biển thành đất khô,
   Người ta đi bộ vượt qua sông.
   Vì thế, hãy vui mừng trong Ngài.
  7Ngài cai trị đời đời bằng quyền năng mình,
   Mắt Ngài xem xét các nước.
   Hỡi những kẻ phản nghịch, chớ tự cao. Sê-la
  8Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta,
   Hãy làm cho tiếng ca ngợi Ngài vang dội.
  9Ngài đã bảo tồn mạng sống chúng ta,
   Không để chân chúng ta trượt ngã.
  10Vì, lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã thử chúng tôi,
   Ngài đã luyện chúng tôi như luyện bạc.
  11Ngài đã đem chúng tôi vào bẫy lưới,
   Chất gánh nặng trên lưng chúng tôi.
  12Ngài để người ta cỡi trên đầu chúng tôi,
   Chúng tôi phải băng qua lửa, qua nước.
   Nhưng Ngài đã đem chúng tôi đến chỗ thịnh vượng.
  13Tôi sẽ đem tế lễ thiêu vào nhà Ngài,
   Giữ trọn lời hứa nguyện tôi với Ngài.
  14Lời hứa nguyện môi tôi đã hứa và mừng,
   Miệng tôi đã nói lúc gian nguy.
  15Tôi sẽ dâng con sinh tế mập làm tế lễ thiêu
   Cùng với tế lễ thiêu chiên đực có mùi thơm lên Ngài.
   Tôi sẽ dâng tế lễ những bò đực và dê đực. Sê-la
  16Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời,
   Hãy đến và nghe.
   Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.
  17Miệng tôi kêu cầu Ngài
   Và lưỡi tôi tôn cao Ngài.
  18Nếu tôi giữ điều ác trong lòng,
   Ắt Chúa đã chẳng nghe tôi.
  19Thật vậy, Đức Chúa Trời đã nghe,
   Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.
  20Chúc tụng Đức Chúa Trời,
   Vì Ngài không khước từ lời cầu nguyện của tôi,
   Cũng không từ bỏ tình yêu thương Ngài đối với tôi.