67

Thánh Thi Có Đàn Dây Phụ Họa Cho Nhạc Trưởng. Bài Hát.

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi,
   Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.Sê-la
  2Để đường lối Ngài được thông biết trên đất,
   Và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia.
  3Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài,
   Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài.
  4Hỡi các nước, hãy vui mừng và ca hát,
   Vì Ngài phán xét công bình các dân
   Và hướng dẫn các nước trên đất.
  5Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài,
   Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài.
  6Nguyện đất sinh sản hoa mầu,
   Nguyện Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi ban phước cho chúng tôi.
  7Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước cho chúng tôi,
   Nguyện các dân trên khắp trái đất hãy kính sợ Ngài.