70

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Dùng Cho Tế Lễ Kỷ Niệm

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu tôi.
  Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi.
  2Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi
   Bị hổ thẹn và bối rối.
  Nguyện những kẻ muốn tàn hại tôi
   Phải rút lui và nhục nhã.
  3Nguyện những kẻ cười nhạo: ha! ha!
   Phải thối lui vì sự hổ thẹn của chúng.
  4Nguyện tất cả những người tìm kiếm Ngài
   Được hân hoan và vui mừng trong Ngài.
  Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài luôn luôn tung hô:
   Đức Chúa Trời vĩ đại thay.
  5Còn tôi thì yếu kém và cùng khốn,
   Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau đến cùng tôi.
  Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi.
   Lạy CHÚA, xin chớ chậm trễ.