72

Thơ Sa-lô-môn

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho vua quyền phán quyết,
   Và cho thế tử sự công chính của Ngài.
  2Để vua cai trị dân Ngài trong sự công chính
   Và xét xử người nghèo khó một cách công bằng.
  3Nguyện các núi sẽ đem thái bình,
   Và các đồi đem sự công chính đến cho dân.
  4Nguyện người bênh vực những kẻ nghèo khó trong dân chúng,
   Giải cứu những người cùng khốn
   Và dẹp tan những kẻ áp bức.
  5Hễ bao lâu mặt trời, mặt trăng vẫn còn
   Thì bấy lâu người ta sẽ kính sợ Ngài cho đến muôn đời.
  6Nguyện vua đến như mưa trên đồng ruộng,
   Như mưa rào tưới đất.
  7Nguyện người công chính được hưng thịnh trong thời đại người
   Và thái bình kéo dài cho đến mãi mãi.
  8Nguyện người cai trị từ đại dương này đến đại dương kia,
   Từ sông cái cho đến tận cùng trái đất.
  9Nguyện những dân du mục trong sa mạc sẽ quy phục trước mặt người
   Và những kẻ thù người phải liếm bụi đất.
  10Nguyện các vua ở Ta-rê-si và ở những hải đảo
   Sẽ triều cống cho người,
  Các vua Sa-ba và Sê-ba
   Phải dâng lễ vật cho người.
  11Nguyện tất cả các vua sẽ quy phục người,
   Tất cả các nước sẽ phục vụ người.
  12Vì người giải cứu kẻ cùng khốn khi họ kêu cứu
   Và cứu người nghèo khó không ai giúp đỡ.
  13Người thương xót người yếu hèn, và cùng khốn,
   Người giải cứu mạng sống người cùng khốn.
  14Người cứu chuộc mạng sống họ khỏi áp bức và bạo lực,
   Máu họ là quý báu trước mặt người.
  15Nguyện người được sống lâu,
   Được người ta dâng vàng Sa-ba cho người,
  Nguyện người ta luôn luôn cầu nguyện cho người
   Và hằng ngày chúc phước cho người.
  16Nguyện thóc lúa được dồi dào trên đất,
   Phủ đầy các đỉnh núi.
  Hoa quả dẫy đầy như rừng Li-ban,
   Nguyện dân cư từ các thành phố phát đạt như cỏ ngoài đồng.
  17Nguyện danh người còn lại mãi mãi,
   Hễ mặt trời còn tồn tại bao lâu thì danh người tồn tại bấy lâu.
  Người ta sẽ nhờ người mà được phước,
   Nguyện mọi nước chúc phước cho người hạnh phúc.
  18Đáng ca ngợi CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
   Chỉ một mình Ngài làm những việc diệu kỳ.
  19Đáng ca ngợi danh vinh hiển Ngài đời đời,
   Nguyện cả trái đất đầy vinh quang của Ngài,

  20Các bài cầu nguyện của Đa-vít, con trai Y-sai chấm dứt.