79

Cầu Nguyện Cho Giê-ru-sa-lem Và Dân Tộc Do Thái

  1Lạy Đức Chúa Trời, các nước đã xâm phạm cơ nghiệp Ngài;
   Làm cho đền thánh Ngài thành ô uế;
   Và gây cho Giê-ru-sa-lem đổ nát.
  2Chúng vứt thây các tôi tớ Ngài cho chim trời ăn thịt;
   Và bỏ xác những người trung tín của Ngài
   Cho thú rừng trên đất.
  3Chúng làm đổ máu họ như nước chảy
   Quanh khắp Giê-ru-sa-lem,
   Nhưng không có ai chôn cất.
  4Chúng tôi trở thành cớ chế giễu cho các dân láng giềng;
   Là lời chế nhạo, vật đáng khinh cho những nước chung quanh.
  5Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Ngài sẽ giận đến đời đời ư?
   Cơn thịnh nộ ghen tức của Ngài vẫn cháy như lửa chăng?
  6Xin hãy đổ cơn giận Ngài trên các nước
   Không nhận biết Ngài;
  Và trên các vương quốc
   Không cầu khẩn danh Ngài;
  7Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,
   Và phá hủy quê hương người.
  8Xin chớ ghi nhớ tội lỗi trước kia của chúng tôi;
   Xin lòng thương xót Ngài mau mau đến giúp chúng tôi
   Vì chúng tôi mòn mỏi vô cùng.
  9Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi chúng tôi,
   Xin giúp đỡ chúng tôi vì vinh quang của Danh Ngài;
  Xin cứu chuộc và tha thứ tội lỗi chúng tôi
   Vì cớ Danh Ngài.
  10Tại sao các nước dám hỏi:
   Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?
  Ngay trước mắt chúng tôi, nguyện các nước nếm biết
   Sự báo thù huyết mà các tôi tớ Ngài đã đổ ra.
  11Nguyện tiếng than thở của những kẻ tù đày thấu đến trước mặt Ngài;
   Tùy quyền năng vĩ đại của Ngài,
   Xin hãy cứu thoát những kẻ bị đầy đọa cho chết.
  12Lạy Chúa, xin hãy báo trả gấp bảy lần vào lòng những nước láng giềng
   Về lời chế giễu mà họ đã chế giễu Ngài.
  13Còn chúng tôi là dân của Ngài,
   Là đàn chiên của đồng cỏ Ngài;
  Chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi,
   Sẽ tiếp tục ca ngợi Ngài đời đời.