80

Theo Điệu Hoa Huệ; Cho Nhạc Trưởng

  1Lạy Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên,
   Đấng hướng dẫn dòng dõi Giô-sép như đàn chiên,
  Xin hãy lắng tai nghe.
   Lạy Đấng ngự trên Chê-ru-bim, xin hãy chiếu sáng
   2Trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-se.
  Xin hãy tỏ quyền năng của Ngài ra
   Và đến giải cứu chúng tôi.
  3Lạy Đức Chúa Trời,
   Xin hãy phục hồi chúng tôi lại;
   Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.
  4Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân,
   Ngài giận dữ, không nghe lời cầu nguyện của dân Ngài cho đến bao giờ?
  5Ngài đã cho họ ăn bánh giọt lệ,
   Và uống đầy nước mắt.
  6Ngài làm chúng tôi thành vật tranh giành giữa các nước láng giềng;
   Các kẻ thù cùng nhau cười nhạo chúng tôi.
  7Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân,
   Xin hãy phục hồi chúng tôi trở lại;
   Xin ân sủng Ngài toả sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.
  8Ngài đã đem cây nho ra khỏi Ai-cập;
   Ngài đánh đuổi các nước đi và trồng nó.
  9Ngài sửa soạn đất sạch sẽ cho cây nho;
   Nó đâm rễ và mọc đầy trên đất;
  10Bóng cây che các núi đồi
   Và cành nó che phủ các cây tùng của Đức Chúa Trời.
  11Các cành nho vươn ra tận biển,
   Chồi nó lan rộng đến tận sông.
  12Sao Ngài lại phá đổ tường rào nó?
   Để mọi kẻ qua lại hái trộm nho?
  13Để heo rừng cắn phá,
   Và thú đồng phá hại?
  14Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy trở lại;
   Từ trên trời xin Ngài nhìn xuống,
  Đoái xem và chăm sóc cây nho này,
   15Là cây mà tay Ngài đã trồng,
   Là con trai mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình.
  16Cây nho bị lửa đốt và bị chặt đi.
   Họ bị hủy diệt vì nét mặt trách mắng của Ngài.
  17Nguyện tay Ngài phù hộ người ngồi bên tay phải Ngài,
   Là con người mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình.
  18Chúng tôi sẽ không từ bỏ Ngài nữa.
   Xin Ngài cho chúng tôi sống, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Ngài.
  19Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân,
   Xin hãy làm cho chúng tôi quay trở lại.
   Xin ân sủng Ngài tỏa sáng, thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.