81

Lời Kêu Gọi Vâng Phục Chúa

  1Hãy lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời, là sức lực chúng ta;
   Hãy reo hò vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
  2Hãy bắt đầu âm nhạc, hãy đánh trống cơm,
   Hãy khảy đàn hạc du dương hòa cùng đàn lia.
  3Hãy thổi tù và vào ngày trăng mới,
   Và ngày trăng tròn để báo hiệu các ngày lễ của chúng ta.
  4Vì ấy là một quy luật cho Y-sơ-ra-ên,
   Luật của Đức Chúa Trời của Gia-cốp;
  5Một sắc luật Ngài lập với Giô-sép
   Khi Ngài đi ra đánh nước Ai-cập;
   Nơi mà tiếng nói tôi nghe nhưng không hiểu.
  6Ta đã cất đi gánh nặng khỏi vai ngươi
   Và tay ngươi khỏi xách giỏ.
  7Khi gian truân, ngươi cầu khẩn và Ta giải cứu ngươi;
   Ta đã đáp lời ngươi từ nơi bí ẩn của sấm sét;
   Ta đã thử ngươi nơi mạch nước Mê-ri-ba. Sê-la
  8Hỡi dân Ta, hãy lắng tai nghe lời Ta khuyên;
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, ước gì ngươi lắng tai nghe Ta.
  9Chớ có một thần lạ nào giữa vòng các ngươi,
   Cũng không được thờ lạy một thần ngoại quốc nào.
  10Chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi;
   Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập.
   Hãy há to miệng ra, Ta sẽ đút đầy.
  11Nhưng dân Ta không nghe lời Ta;
   Y-sơ-ra-ên không muốn vâng phục Ta.
  12Nên Ta để chúng nó đi theo tấm lòng ương ngạnh của chúng nó;
   Theo mưu ý riêng của mình.
  13Ước gì dân Ta nghe Ta;
   Ước gì Y-sơ-ra-ên đi theo đường lối Ta;
  14Thì Ta sẽ sớm chinh phục kẻ thù của chúng
   Và đưa tay chống lại địch thủ của chúng nó.
  15Những kẻ ghét CHÚA sẽ phải quy phục Ngài
   Chúng sẽ phải quy phục Ngài đời đời.
  16Nhưng Ngài sẽ lấy lúa mì tốt nhất để nuôi Y-sơ-ra-ên,
   Và lấy mật từ đá làm chúng thỏa dạ.