83

Thơ A-sáp, Bài Hát

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin chớ im lặng!
   Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng nín lặng, xin chớ điềm nhiên.
  2Vì kìa, những kẻ thù của Ngài náo động,
   Những kẻ ghét Ngài nghếch mặt lên.
  3Chúng lập mưu thâm hiểm chống dân Chúa,
   Chúng bàn kế hại những kẻ Ngài bảo vệ.
  4Chúng bảo: “Chúng ta hãy đến, tiêu diệt dân tộc chúng nó,
   Để không ai còn nhớ đến tên Y-sơ-ra-ên nữa.”
  5Vì chúng đồng âm mưu,
   Chúng kết ước chống lại Ngài:
  6Các dân Ê-đôm và Ích-ma-ên,
   Mô-áp và Ha-ga-rít,
  7Ghê-banh, A-môn, A-ma-léc,
   Phi-li-tin và dân Ty-rơ;
  8Dân A-si-ri cũng hiệp với chúng nó
   Mà hỗ trợ cho con cháu Lót.
  9Xin hãy làm cho chúng nó như Ngài đã làm cho Ma-đi-an,
   Cho Si-sê-ra, cho Gia-bin tại sông Ki-sôn;
  10Chúng nó bị tiêu diệt tại Ên-đô-rơ,
   Bị làm phân bón đất.
  11Hãy làm cho những người quyền quý chúng nó giống như Ô-rếp và Xê-ép;
   Cùng tất cả hoàng tử chúng nó giống như Xê-bách và Xanh-mu-na;
  12Vì chúng nó nói rằng chúng ta hãy chiếm lấy cho mình
   Đất đai của Đức Chúa Trời.
  13Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy làm cho chúng nó
   Như bụi trong cơn gió lốc; như trấu trước cơn gió.
  14Như lửa thiêu hủy rừng,
   Như ngọn lửa đốt cháy các núi thể nào;
  15Xin Ngài dùng bão táp đuổi bắt chúng nó,
   Và lấy dông tố làm chúng kinh hoàng thể ấy.
  16Lạy CHÚA, xin Ngài làm cho mặt chúng đầy dẫy nhuốc nhơ;
   Để chúng nó tìm cầu danh Ngài.
  17Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và kinh hoàng đời đời,
   Nguyện chúng nó bị nhục nhã và hủy diệt;
  18Nguyện chúng nó biết rằng chỉ một mình Ngài, danh là CHÚA,
   Là Đấng Tối Cao tể trị trên cả thế gian.