84

Thơ Con Cháu Kô-rê Làm Cho Nhạc Trưởng Dùng Với Đàn “Ghít-ti”

  1Lạy CHÚA Vạn Quân,
   Nơi ngự của Ngài đáng yêu quý biết bao!
  2Linh hồn tôi tha thiết mong ước
   Để được ở trong sân đền CHÚA;
  Tâm hồn lẫn thể xác tôi ca hát vui mừng
   Cho Đức Chúa Trời hằng sống.
  3Lạy CHÚA Vạn Quân, là Vua của tôi, là Đức Chúa Trời tôi;
   Ngay cả con chim sẻ cũng tìm được một nơi ở,
   Và con én cũng tìm được một tổ cho bầy con ở gần bàn thờ Chúa.
  4Phước cho người nào được ở trong nhà Ngài,
   Họ sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi. Sê-la
  5Phước cho người được sức mạnh nơi Ngài,
   Và hướng lòng về con đường hành hương đến Si-ôn.
  6Khi đi ngang qua thung lũng khóc than,
   Họ biến nó thành nơi có suối nước tuôn trào;
   Mưa thu cũng giáng phước lành tràn ngập nơi ấy.
  7Họ cứ tiến bước, sức lực càng gia tăng
   Cho đến khi trình diện trước mặt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.
  8Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi;
   Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, xin lắng tai nghe. Sê-la
  9Lạy Đức Chúa Trời, là cái khiên che chở chúng tôi,
   Xin hãy xem, hãy đoái thương kẻ xức dầu của Ngài.
  10Vì một ngày trong sân đền của Ngài
   Quý hơn cả ngàn ngày ở nơi khác;
  Tôi thà làm người gác cổng nhà Đức Chúa Trời
   Hơn là ở trong nhà kẻ ác.
  11Vì CHÚA, Đức chúa Trời là mặt trời, là cái khiên;
   Ngài ban ân huệ và vinh quang;
  CHÚA không từ chối điều tốt lành nào
   Cho những kẻ sống ngay thẳng.
  12Lạy CHÚA Vạn Quân,
   Phước thay cho người tin cậy nơi Ngài.