85

Thơ Của Con Cháu Kô-rê Cho Nhạc Trưởng.

  1Lạy CHÚA, Ngài đã ban ơn cho đất nước Ngài;
   Ngài đã đem lại cơ đồ cho Gia-cốp.
  2Ngài đã tha thứ gian ác con dân Ngài;
   Đã che lấp tất cả tội lỗi của họ. Sê-la
  3Ngài đã bỏ đi tất cả các cơn thịnh nộ Ngài;
   Ngài đã thâu hồi cơn nóng giận mình.
  4Lạy Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi chúng tôi, xin phục hồi chúng tôi;
   Xin ngừng cơn phẫn nộ đối với chúng tôi.
  5Ngài sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư?
   Ngài sẽ kéo dài cơn thịnh nộ đời đời sao?
  6Ngài không phục hồi sinh lực cho chúng tôi
   Để dân Ngài vui mừng trong Ngài sao?
  7Lạy CHÚA, xin cho chúng tôi thấy tình yêu thương của Chúa,
   Và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi Ngài.
  8Xin cho tôi nghe lời Đức Chúa Trời, là lời CHÚA phán;
   Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân Ngài, cho những người kính sợ Ngài;
   Nguyện chúng tôi không quay trở lại những điều ngu dại nữa.
  9Thật vậy, sự cứu rỗi của Chúa ở gần những kẻ kính sợ Ngài,
   Để vinh quang vẫn ở với đất nước chúng ta;
  10Để tình yêu thương và trung tín gặp nhau,
   Để công chính và bình an hôn nhau.
  11Sự trung tín từ đất mọc vươn lên;
   Sự công chính từ trời nhìn xuống.
  12Thật vậy, CHÚA sẽ ban phúc lành
   Và đất sẽ sinh sản hoa lợi.
  13Sự công chính sẽ đi trước mặt Chúa
   Và chuẩn bị con đường cho bước chân Ngài.