86

Lời Cầu Nguyện Của Vua Đa-vít

  1Lạy CHÚA, xin hãy lắng tai nghe và đáp lời tôi;
   Vì tôi khốn cùng và thiếu thốn.
  2Xin bảo vệ mạng sống tôi vì tôi trung tín;
   Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy Ngài,
   Xin giải cứu tôi tớ Ngài.
  3Lạy Chúa, xin thương xót tôi
   Vì tôi cầu khẩn Ngài suốt ngày.
  4Xin cho tâm hồn tôi tớ Ngài được vui vẻ;
   Vì lạy Chúa,
   Linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.
  5Vì Chúa ôi, Ngài là thiện, sẵn lòng tha thứ
   Và dồi dào tình yêu thương cho tất cả những người cầu khẩn Ngài.
  6Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của tôi;
   Xin nghe lời cầu khẩn của tôi.
  7Trong ngày gian truân, tôi cầu khẩn Ngài
   Vì Ngài đáp lời tôi.
  8Lạy Chúa, không có ai giống như Ngài giữa vòng các thần;
   Cũng không có công việc nào giống như công việc của Ngài.
  9Lạy Chúa, mọi nước mà Ngài đã tạo nên,
   Sẽ đến quỳ lạy trước mặt Ngài;
   Và tôn vinh danh Ngài.
  10Vì Ngài vĩ đại, làm những việc diệu kỳ;
   Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời.
  11Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài,
   Tôi sẽ đi theo chân lý Ngài;
   Xin cho tôi một lòng kính sợ danh Ngài.
  12Lạy Chúa, Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng cảm tạ Ngài;
   Tôi tôn vinh danh Ngài mãi mãi.
  13Vì tình yêu thương lớn lao Ngài dành cho tôi,
   Ngài giải cứu linh hồn tôi khỏi Âm Phủ sâu thẳm.
  14Lạy Đức Chúa Trời, những người kiêu căng nổi lên hại tôi;
   Bọn người tàn ác tìm hại mạng sống tôi;
   Chúng nó chẳng kính nể Ngài.
  15Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót và hay ban ơn;
   Chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín.
  16Xin Chúa đoái xem và thương xót tôi,
   Xin ban sức lực Ngài cho tôi tớ Chúa;
   Xin cứu giúp con trai của đầy tớ gái Ngài.
  17Xin ban cho tôi một dấu hiệu về ơn lành của Chúa
   Để những kẻ ghét tôi nhìn thấy và hổ thẹn.
   Vì Lạy CHÚA, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.