87

Thơ Của Con Cháu Cô-rê,

  1Ngài đã đặt nền móng của Ngài trên các núi thánh;
   2CHÚA yêu mến các cổng của Si-ôn
   Hơn mọi nơi cư trú của Gia-cốp.
  3Hỡi thành của Đức Chúa Trời,
   Những điều vinh quang về ngươi đã được nói đến. Sê-la
  4Ta sẽ nhắc đến Ra-háp, Ba-by-lôn
   Là những nước nhận biết ta;
  Kìa, Phi-li-tin, Ty-rơ cùng Ê-thi-ô-bi;
   Chúng nói rằng: người này sinh ở Si-ôn.
  5Người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:
   Người này, kẻ kia sinh trưởng tại đây;
   Và chính Đấng Chí Cao sẽ thiết lập Si-ôn.
  6CHÚA sẽ ghi tên các dân vào sổ:
   “Người này sinh tại Si-ôn.” Sê-la
  7Những ca sĩ cũng như vũ công đều nói:
   “Mọi nguồn cảm hứng của tôi đều ở trong ngươi.”