92

Thánh Thi. Bài Hát Cho Ngày Sa-bát.

  1Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành;
   Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều tốt đẹp;
  2Buổi sáng rao truyền tình yêu thương của Chúa,
   Buổi tối ca ngợi đức thành tín của Ngài;
  3Bằng nhạc khí mười dây cùng đàn lia,
   Hợp với giai điệu và đàn hạc.
  4Vì, lạy CHÚA, việc quyền năng của Ngài làm tôi vui mừng;
   Các việc của tay Ngài làm tôi hớn hở hoan ca.
  5Lạy CHÚA, công việc của Ngài vĩ đại biết bao!
   Tư tưởng Ngài sâu sắc biết dường nào!
  6Kẻ u mê không biết được
   Và người ngu dại cũng không hiểu nổi.
  7Dù cho kẻ ác mọc lên như cỏ;
   Mọi kẻ bất lương phát đạt;
  Ấy là để chúng bị hủy diệt đời đời.
  8Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng Tối Cao đời đời.
  9Lạy CHÚA, vì kìa, những kẻ thù Ngài;
   Vì kìa, những kẻ thù Ngài sẽ bị hủy diệt;
   Mọi kẻ làm ác sẽ chạy tán loạn.
  10Ngài đã làm cho sừng tôi giương cao như sừng con bò rừng;
   Tôi được xức bằng dầu mới.
  11Mắt tôi thấy kẻ thù tôi bị thất bại,
   Tai tôi đã nghe tiếng than khóc của kẻ ác chống nghịch tôi.
  12Người công chính sẽ lớn mạnh như cây chà là,
   Sẽ mọc lên như cây tùng ở Li-ban;
  13Họ được trồng trong nhà CHÚA,
   Lớn mạnh trong sân của Đức Chúa Trời chúng ta.
  14Dù đến tuổi già vẫn sinh bông trái,
   Được mạnh khỏe và xanh tươi,
  15Để chứng tỏ CHÚA là ngay thẳng,
   Ngài là tảng đá của tôi và trong Ngài không có sự bất công.