93

CHÚA Trị Vì Vinh Quang

  1CHÚA trị vì; Ngài trang phục bằng sự uy nghi;
   CHÚA uy nghi;
   Ngài nai nịt bằng sức mạnh.
  Phải, thế giới được lập vững vàng,
   Không thể rúng động.
  2Ngôi Ngài được lập vững vàng từ thời cổ;
   Ngài hằng hữu từ trước vô cùng.
  3Lạy CHÚA, các sông đã dâng lên;
   Các sông đã dâng lên cùng tiếng động;
   Các sông đã dâng lên ầm ầm.
  4CHÚA trị vì trên cao,
   Quyền năng hơn sấm động của nước lớn,
   Quyền năng hơn sóng to của biển cả.
  5Lạy CHÚA, các sắc luật của Ngài thật chắc chắn;
   Đền thờ Ngài thật là thánh khiết
   Đến đời đời.