94

Đức Chúa Trời Là Đấng Phán Xét Mọi Sự

  1Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời báo trả;
   Ngài là Đức Chúa Trời báo trả, xin bày tỏ thiên quang Ngài.
  2Lạy Đấng phán xét thế giới, xin đứng lên,
   Xin báo trả xứng đáng cho những kẻ kiêu ngạo.
  3Lạy CHÚA, cho đến bao giờ?
   Kẻ ác sẽ đắc chí cho đến bao giờ?
  4Chúng tuôn đổ lời kiêu ngạo;
   Mọi kẻ làm ác đều khoe khoang.
  5Lạy CHÚA, chúng nó chà đạp dân Ngài;
   Chúng nó làm con dân Ngài khốn khổ.
  6Chúng giết kẻ góa bụa và người kiều dân;
   Chúng tàn sát kẻ mồ côi.
  7Chúng bảo rằng CHÚA sẽ không nhìn thấy,
   Đức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ không nhận thấy.
  8Hỡi những kẻ u mê nhất trong dân, hãy hiểu biết;
   Hỡi những kẻ ngu dại, bao giờ các người mới khôn ngoan?
  9Đấng đã tạo ra tai, lại không nghe được?
   Đấng đã nắn nên mắt, lại không thấy sao?
  10Đấng đã trừng phạt các nước, lại không quở trách sao?
   Ngài là Đấng dạy dỗ loài người tri thức.
  11CHÚA biết tư tưởng loài người;
   Chúng chỉ là hư không.
  12Lạy CHÚA, phước cho người nào Ngài rèn luyện
   Và dạy dỗ Kinh Luật cho;
  13Và ban cho họ yên lành khỏi những ngày hoạn nạn,
   Cho đến khi nào hố sâu đã đào cho những kẻ ác.
  14Vì CHÚA không ruồng bỏ dân Ngài
   Cũng chẳng từ bỏ cơ nghiệp Ngài.
  15Vì sự xét xử công bình sẽ trở về với người công chính;
   Và mọi người có lòng ngay thẳng sẽ noi theo.
  16Ai sẽ nổi lên chống lại những kẻ ác cho tôi;
   Ai sẽ đứng lên chống lại những kẻ làm điều gian ác giúp tôi?
  17Nếu CHÚA đã không giúp đỡ tôi
   Thì linh hồn tôi đã sớm ở nơi Âm Phủ.
  18Lạy CHÚA, khi tôi nghĩ: chân tôi trượt ngã
   Thì tình yêu thương kiên trì của Ngài nâng đỡ tôi.
  19Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi,
   Thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi.
  20Cậy quyền năng dùng luật hại người,
   Thế nào Ngài lại kết ước đồng minh?
  21Chúng hiệp nhau hại mạng sống của người công chính
   Và kết án tử hình kẻ vô tội.
  22Nhưng CHÚA là thành lũy bảo vệ tôi;
   Đức Chúa Trời tôi là vầng đá nơi tôi trú ẩn.
  23Ngài sẽ báo trả chúng nó vì tội lỗi chúng nó;
   Ngài sẽ tiêu diệt chúng nó vì sự gian ác chúng nó;
   CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng nó.