96

Đức Chúa Trời Là Vị Vua Tối Cao

  1Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA;
   Hỡi cả thế giới, hãy ca hát cho CHÚA.
  2Hãy ca hát cho CHÚA, hãy ca tụng Danh Ngài.
   Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài.
  3Hãy thuật sự vinh quang của Ngài giữa các nước;
   Hãy tuyên bố những việc diệu kỳ của Ngài cho tất cả các dân.
  4Vì CHÚA thật vĩ đại! Rất đáng được ca ngợi;
   Ngài đáng được kính sợ hơn tất cả các thần.
  5Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng;
   Nhưng CHÚA đã tạo nên các tầng trời.
  6Trước mặt Ngài là vinh quang và uy nghi;
   Nơi đền thánh Ngài là năng lực và hoa mỹ.
  7Hỡi các tông tộc của muôn dân, hãy dâng cho CHÚA;
   Hãy dâng cho CHÚA vinh quang năng lực.
  8Hãy dâng cho CHÚA vinh quang xứng đáng với Danh Ngài;
   Hãy mang lễ vật mà vào sân đền thờ Ngài.
  9Hãy mặc trang phục thánh mà thờ phượng CHÚA;
   Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.
  10Hãy tuyên bố giữa các nước: CHÚA cai trị;
   Phải, thế giới được lập vững vàng, không rung chuyển.
   Ngài xét xử công bình cho muôn dân.
  11Hỡi các tầng trời, hãy vui mừng; hỡi trái đất, hãy vui vẻ;
   Hỡi biển cả và mọi vật trong đó, hãy hân hoan reo hò.
   12Hỡi cánh đồng và mọi vật trong đó hãy hân hoan;
  Bấy giờ mọi cây cối trong rừng đều sẽ vui mừng ca hát trước mặt CHÚA.
   13Vì Ngài đến;
   Vì Ngài đến để xét xử thế gian.
  Ngài sẽ xét xử thế giới bằng sự công chính
   Và lấy sự chân thật mà xét xử muôn dân.