98

CHÚA Cai Trị Thế Gian

  1Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới
   Vì những việc diệu kỳ Ngài đã làm.
  Tay phải và cánh tay thánh Ngài
   Đã đem lại chiến thắng cho Ngài.
  2CHÚA đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài;
   Ngài đã trình bày sự công chính của Ngài trước mắt các dân.
  3Ngài nhớ đến tình yêu thương
   Và sự thành tín của Ngài đối với nhà Y-sơ-ra-ên.
  Mọi đầu cùng trái đất đều thấy
   Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.
  4Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA;
   Hãy cất lên tiếng hát và tiếng nhạc ca tụng Ngài.
  5Ca ngợi CHÚA với đàn hạc;
   Hãy dùng đàn hạc và giọng ca mà ca ngợi.
  6Hãy hân hoan thổi kèn và thổi tù và
   Trước mặt Vua, tức là CHÚA.
  7Biển cả và những vật trong đó,
   Thế giới và những người cư ngụ trên ấy,
   Hãy hân hoan reo hò.
  8Các sông, hãy vỗ tay;
   Các núi, hãy cùng nhau hân hoan ca hát trước mặt CHÚA;
  9Vì Ngài đến để phán xét trái đất.
   Ngài sẽ dùng công chính để phán xét thế gian
   Và công bình để xét xử các dân tộc.