99

Đức Chúa Trời Là Vị Vua Thánh

  1CHÚA cai trị,
   Muôn dân hãy run sợ;
  Ngài ngự trên các Chê-ru-bim,
   Trái đất rung chuyển.
  2CHÚA tại Si-ôn thật vĩ đại;
   Ngài được tôn cao trên tất cả mọi dân tộc.
  3Nguyện chúng nó ca tụng danh vĩ đại và đáng sợ của Ngài;
   Ngài là thánh.
  4Vị vua thật quyền năng, Ngài yêu chuộng công bình,
   Thiết lập sự bình đẳng;
  Ngài thi hành công bình
   Và công chính trong Gia-cốp.
  5Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;
   Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài.
   Ngài là thánh.
  6Môi-se và A-rôn là các thầy trong số những thầy tế lễ của Ngài;
   Sa-mu-ên là một người trong số những người cầu khẩn danh Ngài;
  Họ cầu khẩn CHÚA
   Và Ngài đáp lời họ.
  7Từ trong cột mây Ngài phán với họ;
   Ngài ban cho họ luật lệ cùng quy luật và họ gìn giữ chúng.
  8Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi,
   Chính Ngài đã đáp lời họ.
  Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ cho họ,
   Nhưng Ngài cũng báo trả những hành vi sai trái của họ.
  9Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;
   Hãy thờ phượng tại núi thánh Ngài
   Vì CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta là thánh.