Giới Thiệu

 Sách Xa-cha-ri có hai phần:
 1. Chương 1–8 gồm những lời tiên tri của Xa-cha-ri từ năm 520 đến 518 trước Công Nguyên. Đa số các khải tượng trong phần này nói về vấn đề phục hồi thành Giê-ru-sa-lem, tái xây dựng đền thờ và thanh tẩy dân Chúa cùng thời đại của Đấng Mê-si-a sắp đến.
 2. Chương 9–14 nói về Đấng Mê-si-a mong đợi và cuộc phán xét cuối cùng.

Bố Cục

1. Những sứ điệp cảnh cáo và hy vọng 1:1–8:23
2. Cuộc phán xét các nước láng giềng 9:1-8
3. Hòa bình và thịnh vượng trong tương lai 9:9–14:21