10

CHÚA Phục Hồi Dân Ngài

  1Hãy cầu xin CHÚA ban mưa xuống vào mùa mưa xuân.
   CHÚA là Đấng tạo ra sấm sét,
  Xin Ngài ban cho họ mưa rào.
   Xin Ngài ban cho mỗi người lúa mọc đầy đồng.
  2Vì các thần tượng chỉ nói điều dối gạt,
   Thầy bói bày tỏ những khải tượng gian trá,
  Chúng rêu rao những chiêm bao viển vông,
   Những lời an ủi trống rỗng.
  Vì thế dân Ta phải ra đi, khổ sở
   Như đàn chiên không người chăn dắt.
  3Cơn thịnh nộ Ta bừng lên chống lại bọn chăn chiên,
   Ta sẽ trừng phạt các con dê đực.
  Vì CHÚA Vạn Quân chăm sóc
   Bầy chiên Ngài là dân Giu-đa;
   Ngài sẽ khiến họ nên như ngựa chiến oai phong.
  4Từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà,
   Từ họ, cái cọc lều,
   Từ họ, cây cung trận,
   Từ họ sẽ dấy lên mọi thủ lãnh.
  5Tất cả chúng sẽ như dũng sĩ
   Chà đạp quân thù ngoài trận mạc như bùn lầy ngoài đường.
  Chúng sẽ giao chiến vì CHÚA ở với chúng,
   Chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù nghịch.
  6Ta sẽ làm cho dân Giu-đa nên hùng dũng,
   Ta sẽ giải cứu dòng dõi nhà Giô-sép.
  Ta sẽ phục hồi chúng
   Vì Ta thương xót chúng,
  Và chúng sẽ nên như thể chưa hề
   Bị Ta ruồng bỏ.
  Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng,
   Và Ta sẽ đáp lời chúng cầu xin.
  7Dòng dõi Ép-ra-im sẽ nên như dũng sĩ,
   Chúng sẽ vui chơi như khi rượu đã ngà ngà.
  Con cái chúng nhìn thấy và vui mừng,
   Chúng sẽ vui thỏa trong CHÚA.
  8Ta sẽ huýt sáo
   Và tập hợp chúng lại,
  Vì Ta đã cứu chuộc chúng.
   Chúng sẽ thêm nhiều và đông đảo như xưa.
  9Dù Ta đã gieo chúng ra giữa các dân các nước,
   Tại những miền xa xôi đó chúng sẽ nhớ đến Ta;
  Chúng sẽ nuôi dưỡng con cái,
   Rồi sẽ trở về.
  10Ta sẽ đem chúng về từ Ai-cập,
   Từ A-si-ri Ta sẽ tập hợp chúng lại,
  Ta sẽ dẫn chúng vào Ga-la-át và Li-ban,
   Nhưng chúng vẫn chưa đủ chỗ ở.
  11CHÚA sẽ băng qua biển gian nan,
   Ngài sẽ đập tan biển cả dậy sóng,
   Mọi trũng sâu nơi đáy sông Ninh đều khô cạn.
  Niềm kiêu hãnh của A-si-ri sẽ bị đánh hạ,
   Cây quyền trượng của Ai-cập sẽ qua đi.
  12Nhưng Ta sẽ làm cho dân Ta nên hùng dũng trong CHÚA,
   Chúng sẽ tiến bước trong danh Ngài,