3

Khải Tượng Thứ Tư: Thượng Tế Giô-suê Và Sa-tan

1CHÚA cho tôi thấy thượng tế Giô-suê đứng chầu trước mặt thiên sứ của CHÚA, và Sa-tan đứng bên phải ông để buộc tội ông. 2CHÚA bảo Sa-tan: “Hỡi Sa-tan, cầu xin CHÚA khiển trách ngươi! CHÚA là Đấng chọn thành Giê-ru-sa-lem sẽ khiển trách ngươi! Người này phải chăng là que củi đang cháy, được kéo ra khỏi lửa?” 3Giô-suê mặc quần áo bẩn thỉu, đứng chầu trước mặt thiên sứ. 4Thiên sứ của CHÚA bảo các thiên sứ hầu cận: “Xem này, Ta đã cất bỏ tội ác của con, và cho con mặc quần áo tinh sạch.”
5Tôi nói: “Xin Ngài bảo họ đội mũ miện tinh sạch cho ông.” Và họ đội mũ miện tinh sạch lên đầu ông. Vậy họ trang phục cho ông trong khi thiên sứ của CHÚA đứng cạnh bên. 6Thiên sứ của CHÚA bảo Giô-suê: 7“CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
  Nếu con bước đi theo đường lối của Ta,
   Và tuân giữ các mệnh lệnh Ta,
  Chính con sẽ xét xử trong nhà Ta,
   Và cai quản các sân đền thờ Ta,
  Và Ta sẽ cho phép con đi lại
   Giữa các thiên sứ đứng chầu Ta đây.”

Lời Tiên Tri Bổ Sung Cho Khải Tượng Trên

8“Hỡi thượng tế Giô-suê, con và các bạn đồng nghiệp, cùng ngồi xét xử với con, hãy lắng nghe! Vì con và họ là điềm báo trước rằng Ta sắp cho đầy tớ Ta là Chồi non xuất hiện. 9Xem này hòn đá Ta đặt trước mặt Giô-suê, một hòn đá có bảy mắt. Chính Ta sẽ khắc chữ trên hòn đá ấy, CHÚA Vạn Quân phán, và Ta sẽ cất bỏ tội ác của đất nước này trong một ngày. 10Ngày ấy, CHÚA Vạn Quân phán, các con sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho và cây vả.”