4

Khải Tượng Thứ Năm: Chân Đèn Và Hai Cây Ô-liu

1Vị thiên sứ nói chuyện với tôi trước đây trở lại đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. 2Thiên sứ hỏi tôi: “Ngươi thấy gì?” Tôi thưa: “Tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng, trên đỉnh có một phao dầu. Chung quanh phao có bảy đèn, mỗi đèn có bảy tim. 3Có hai cây ô-liu, một cây bên phải, và một cây bên trái phao dầu. 4Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: ‘Thưa Chúa, những điều này có nghĩa gì?’ ” 5Thiên sứ đang nói chuyện với tôi đáp: “Ngươi không hiểu những điều này có nghĩa gì sao?” Tôi thưa: “Thưa Chúa, tôi không hiểu.”

Lời Tiên Tri Bổ Sung

  6Thiên sứ đáp: “Đây là lời CHÚA truyền cho Xô-rô-ba-bên:
  Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực,
   Nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán.
  7Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia?
   Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ nên đồng bằng!
  Người sẽ khiêng tảng đá ban đầu ra
   Giữa tiếng reo hò: Phước quá! Phước quá!”
8CHÚA phán với tôi:
  9“Tay của Xô-rô-ba-bên đặt nền móng cho đền thờ này,
   Chính tay người sẽ hoàn thành công tác.”
 Bấy giờ ông bà sẽ biết rằng chính CHÚA Vạn Quân đã sai tôi đến với ông bà.
10“Có ai khinh dể ngày khởi đầu với thành quả nhỏ nhoi như thế này không? Những người đó sẽ vui mừng khi thấy tảng đá quan trọng này trong tay Xô-rô-ba-bên.”

Giải Thích Khải Tượng

 “Bảy đèn này là mắt của CHÚA soi xét khắp đất.” 11Tôi hỏi thiên sứ: “Hai cây ô-liu này bên phải và bên trái chân đèn có nghĩa gì?” 12Tôi hỏi tiếp lần thứ nhì: “Còn hai nhánh ô-liu đổ dầu vàng ánh vào phao đèn qua hai ống dẫn bằng vàng có nghĩa gì?” 13Thiên sứ hỏi tôi: “Ngươi không biết những điều ấy có nghĩa gì sao?” Tôi thưa: “Thưa Chúa, tôi không biết.” 14Thiên sứ giải thích: “Đấy là hai vị được xức dầu để phục vụ Chúa của cả thế gian.”