Giới Thiệu

 Xuất Hành nói về cuộc ra đi của dân Y-sơ-ra-ên từ Ai-cập, nơi họ bị làm nô lệ trong một thời gian dài. Sách gồm có bốn phần:
 1. Dân Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ.
 2. Cuộc xuất hành đến núi Si-nai.
 3. Chúa kết ước với dân Do Thái; Ngài ban cho họ các luật lệ về đạo đức, tôn giáo, xã hội để sống theo.
 4. Xây dựng và cung cấp một nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, các qui luật cho thầy tế lễ và cách thờ phượng Chúa.
 Quan trọng nhất là việc Đức Chúa Trời đã giải phóng dân tộc Ngài chọn và lập họ thành một quốc gia với niềm hy vọng trong tương lai.
 Nhân vật chính trong sách là Môi-se, người lãnh đạo Chúa chọn để hướng dẫn dân Ngài ra khỏi Ai-cập. Phần sách được biết đến nhiều nhất là Mười Điều Răn trong chương hai mươi.

Bố Cục

1. Dân Do Thái được giải phóng khỏi Ai-cập 1:1–15:21
  a. Ách nô lệ tại Ai-cập 1:1-22
  b. Cuộc đời của Môi-se 2:1–4:31
  c. Môi-se và A-rôn đối diện với vua Ai-cập 5:1–11:10
  d. Lễ Vượt Qua và cuộc xuất hành từ Ai-cập 12:1–15:21
2. Từ Biển Đỏ đến núi Si-nai 15:22–18:27
3. Luật Pháp và Giao Ước 19:1–24:18
4. Trại Hội Kiến và các qui luật thờ phượng 25:1–40:38